ข้อตกลงการเป็นสมาชิก

ข้อตกลงการเป็นสมาชิก

บริษัท พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย จำกัด หรือ MOCA BANGKOK จัดทำ “shop.mocabangkok.com” ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้งานจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ผู้ใช้งานจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่บริษัทฯได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้งานไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง  ขอความกรุณาผู้ใช้งานยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้

1. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

1.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์สามารถสั่งซื้อสินค้าและ/หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในเว็บไซต์

1.2 การลงทะเบียนสมาชิกเว็บไซต์ ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และทันสมัย (update) ที่สุด

1.3 ผู้ใช้งานตกลงจะแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยระบุไว้ในข้อ 1.2 ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

1.4 ผู้ใช้งานตกลงจะรักษาอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้งานมอบหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรืออีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้งานเองและอาจมีผลผูกพันกับผู้ใช้ในทางกฎหมายด้วย

1.5 ในกรณีผู้ใช้งานใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งานอื่นใด ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

1.6 สำหรับสมาชิกเว็บไซต์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง

1.7 บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของผู้ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทฯพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

1.7.1 ผู้ใช้งานให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนตามข้อ 1.2 ซึ่งให้รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน

1.7.2 ผู้ใช้งานไม่รักษาอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

1.7.3 ผู้ใช้งานกระทำการไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย   หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้งานอาจเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

2. การจำกัดความรับผิด

2.1 ด้านเนื้อหา แม้บริษัทฯ จะทำการตรวจทานเนื้อหาและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม แต่บริษัทฯก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอหรือทันกาลทันเวลา ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับความผิดพลาด ล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำบริษัทฯ ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

2.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

2.3 ระบบการให้บริการ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทฯ ไม่อาจรับประกันว่าเปิดเข้าหรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลาหรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้งาน

3. สิทธิส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามข้อ 1.2 และ 1.3 จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบริษัทฯ

4. สิทธิของบริษัทฯ

4.1 บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

4.2 ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบทำซ้ำหรือดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด

4.3 เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีบริษัทฯเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทำการลอกเลียนแบบหรือทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ

4.4 ผู้ใช้งานต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้ง ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามกฎหมายไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม หากผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวผู้ใช้งานตกลงให้บริษัทฯ ยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้งานเป็นการถาวรและดำเนินคดีตามกฏหมายกับผู้กระทำผิด

5. กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย