ความเป็นส่วนตัว

        บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด จัดทำ store.rakbankerd.com , www.rakbankerdshop.com และ www.rakbankerd.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นนโยบายความเป็นส่วนตัวในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัทฯ เชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อผู้ใช้งานที่จะทราบว่าบริษัทฯ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้งานอย่างไร โดยทั่วไปแล้วผู้ใช้งานสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯได้โดยมิต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่าผู้ใช้งานเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่เกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯจะบันทึกเพียงชื่อโดเมนเท่านั้น จะไม่บันทึกที่อยู่ของอีเมลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการรวบรวมไว้จะนำมาใช้สำหรับการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทฯต่อไป

     อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าเมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บและวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยปกติแล้วข้อมูลที่บริษัทฯจัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อใช้ในการตอบคำถามของผู้ใช้งานดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของผู้ใช้งาน หรืออนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้ในบางโอกาส

       ในบางโอกาสบริษัทฯอาจทำการสำรวจทางออนไลน์ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯจะดำเนินการสำรวจดังกล่าว บริษัทฯจะพยายามแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าบริษัทฯจะนำข้อมูลของผู้ใช้งานที่ได้การจัดเก็บทางอินเตอร์เน็ทไปใช้ดำเนินการอย่างไร การเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะเกิดจากความสมัครใจ ดังนั้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานก็ได้

       เมื่อผู้ใช้งานออกจากเว็บไซต์นี้แล้ว ขอให้ผู้ใช้งานโปรดระมัดระวังและโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานต้องการเข้าไปเยี่ยมชมด้วย นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดโดยเว็บไซต์นี้เท่านั้น หากผู้ใช้งานคิดว่าบริษัทฯไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ใช้งานสามารถแจ้งมาได้ที่ marketing@rakbankerd.com